علوم اجتماعی، مدیریت

(1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (42) | ب (18) | ت (18) | ج (15) | ح (5) | خ (5) | د (18) | ذ (1) | ر (30) | ز (7) | س (9) | ش (9) | ص (3) | ط (2) | ظ (1) | ع (4) | ف (18) | ق (2) | م (50) | ن (15) | ه (2) | و (3) | پ (4) | چ (1) | ژ (2) | ک (15) | گ (15) | ی (3) | (1)
راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد، چاپ دوم
نویسنده:
پیتر باکسال، جان پرسال و پاتریک رایت
قیمت:
ریال900,000,
نویسنده:
جو تید
قیمت:
ریال450,000,
نویسنده:
مصطفی زندیه و وحید کیوانفر
قیمت:
ریال250,000,
نویسنده:
محمدرضا حمیدی زاده،مریم زرگران یزد
قیمت:
ریال180,000,
نویسنده:
پیتر باکسال، جان پرسل و پاتریک رایت
قیمت:
ریال600,000,
نویسنده:
ویل ون در آلست
قیمت:
ریال280,000,
نویسنده:
محمدرضا حمیدی زاده
قیمت:
ریال230,000,
نویسنده:
دکتر علیرضا مؤتمنی، دکتر حسن شریفی
قیمت:
ریال75,000,
نویسنده:
دکتر اسماعیل فدایی نژاد و محمدرضا مایلی
قیمت:
ریال110,000,
نویسنده:
داوود طالبی و یوسف محمد کرمی
قیمت:
ریال70,000,
نویسنده:
اولدریچ
قیمت:
ریال70,000,