علوم پایه، شیمی

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (36) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (58) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (3)
سینتیک شیمیایی و مکانیسم واکنش ها، ویراست سوم
نویسنده:
کریم زارع
قیمت:
700,000 ریال
نویسنده:
احمد شعبانی
قیمت:
320,000 ریال
نویسنده:
علی زارعی تل‌آباد
قیمت:
600,000 ریال
نویسنده:
دبلیو.جی.ویتمن
مترجم:
سیدسعید سیدحسینی داورانی، مهیار اسدالله زاده گودرزی، حمیدرضا معظمی
قیمت:
180,000 ریال
نویسنده:
فرانک آلبرت کاتن
مترجم:
ناصر صفری، منصور زاهدی
قیمت:
650,000 ریال
نویسنده:
دنیس ب. مالپاس
مترجم:
محمدحسن پیروی، رضا محمودیان
قیمت:
90,000 ریال
نویسنده:
علی زارعی تل آبادی
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
محمدرضا نبید و همکاران
قیمت:
110,000 ریال
نویسنده:
مصطفی محمدپور امینی ، خدابخش درزی نژاد
قیمت:
200,000 ریال
نویسنده:
دکتر مصطفی محمدپور امینی، دکتر ناصر صفری، خدابخش درزی نژاد
قیمت:
600,000 ریال
نویسنده:
مصطفی محمدپورامینی و خدابخش درزی نژاد
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
دکتر محمد حسن پیروی
قیمت:
500,000 ریال

صفحه‌ها