علوم پایه، شیمی

(1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (42) | ب (18) | ت (18) | ج (15) | ح (5) | خ (5) | د (18) | ذ (1) | ر (30) | ز (7) | س (9) | ش (9) | ص (3) | ط (2) | ظ (1) | ع (4) | ف (18) | ق (2) | م (50) | ن (15) | ه (2) | و (3) | پ (4) | چ (1) | ژ (2) | ک (15) | گ (15) | ی (3) | (1)
سینتیک شیمیایی و مکانیسم واکنش ها، ویراست سوم
نویسنده:
کریم زارع
قیمت:
ریال700,000,
نویسنده:
احمد شعبانی
قیمت:
ریال320,000,
نویسنده:
دبلیو.جی.ویتمن
قیمت:
ریال180,000,
نویسنده:
علی زارعی تل‌آباد
قیمت:
ریال600,000,
نویسنده:
فرانک آلبرت کاتن
قیمت:
ریال320,000,
نویسنده:
علی زارعی تل آبادی
قیمت:
ریال300,000,
نویسنده:
دنیس ب. مالپاس
قیمت:
ریال90,000,
نویسنده:
محمدرضا نبید و همکاران
قیمت:
ریال110,000,
نویسنده:
دکتر مصطفی محمدپور امینی، دکتر ناصر صفری، خدابخش درزی نژاد
قیمت:
ریال220,000,
نویسنده:
مصطفی محمدپور امینی ، خدابخش درزی نژاد
قیمت:
ریال200,000,
نویسنده:
مصطفی محمدپورامینی و خدابخش درزی نژاد
قیمت:
ریال150,000,
نویسنده:
دکتر محمد حسن پیروی
قیمت:
ریال150,000,

صفحه‌ها