توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 15:11
تصویر: 

نویسنده: شریل ا. کاکر

ترجمه: دکتر بهروز عبدلی، دکتر محمد تقی اقدسی، دکتر حسن محمد زاده