هدف‌ها و فعالیت‌ها

  • س, 1392/11/15 - 11:47

 انتشارات دانشگاه نیل به هدف‌های زیر را از طریق نشر تولیدات و آثار علمی دانشگاه به صورت مکتوب و الکترونیکی در نظر دارد: الف) گسترش مرزهای دانش، ب) سهولت دستیابی به آثار ارزنده علمی، فنی، ادبی، فرهنگی و هنری جامعه و به ویژه قشر دانشگاهی، ج) تقویت بنیه علمی جامعه و به ویژه دانشگاهیان، د) تشویق پژوهشگران، پدیدآورندگان و مترجمان دانشگاهی به نگارش و تدوین آثار ارزنده، هـ) تأمین منابع درسی دانشگاهی، و) کمک به ارتقای کیفی جامعه دانشگاهی، ز) زمینه‌سازی برای نهادینه کردن فرهنگ مکتوب در سطح دانشگاه و جامعه.  زمینه‌های فعالیت حوزه انتشارات دانشگاه برای دستیابی به هدف‌های مذکور عبارت است از: الف) نشر آثار علمی اصیل و ارزنده اعضای هیئت علمی دانشگاه، اعم از متون درسی و کمک درسی و گزارش‌های علمیِ پژوهش‌ها؛ ب) نشر ترجمه آثار معتبر و ارزنده علمی؛ ج) نشر ترجمه منبع درسی مصوب، مشروط به تازگی اثر؛ د) نشر آثار و پژوهش‌های بدیع دانشمندان معتبر ایرانی و خارجی؛ هـ) نشر متون کهن ارزشمند؛ و) نشر کتاب‌های مرجع مانند فرهنگ‌نامه‌ها و دایره‌المعارف‌ها؛ ز) نشر مقالات و متن سخنرانی‌های ارائه شده در همایش‌های برگزار شده با همکاری دانشگاه؛ ح) نشر مجلات علمی دانشگاه؛ ط) نشر گزارش‌های علمی در سطح محدود.