توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

نشانه- معناشناسی روایی مکتب پاریس: جایگزینی نظریۀ مدلیته ها بر نظریۀ کنشگران: نظریه و عمل

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال300,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
700 g
نام نویسنده: 
علی عباسی
سال نشر: 
1395