توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

گنجنامه دفتر شانزدهم: خانه ها (بخش دوم)

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال850,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
1950 g
نام نویسنده: 
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
سال نشر: 
1395