توجه : امکان ارسال سفارش تا تاریخ 4 آبان 1398 مقدور نمی باشد.

مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد دوم): ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتی

تصویر: 

برگزارکننده: دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه عالی دفاع ملی

کتاب چاپی و فایل الکترونیکی کتاب در کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی  به نشانی زیر در دسترس است.

 http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book%3A397729

دسته بندی موضوعی: 
ریال0,
محصول (کتاب): 
وزن: 
0 g
سال نشر: 
1395