توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

علوم انسانی، ادبیات

دیدار غرب و شرق در «هجرت» گوته

گردآوری و ترجمه: محمود حدادی
دیوان یوهان ولفگانگ گوته از نگاه میان فرهنگی

ریال70,000,

صفحه‌ها