توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم پایه

شیمی سطح و کاتالیزورهای صنعتی

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 15:02

مولف : محمد حسین پیروی، عضو هیات علمی دانشکده شیمی

 

کاتالیزورها بخش مهمی از صنایع شیمیایی را تشکیل می دهند. اگرکاتالیزورها وجود نداشتند، بسیاری از فرایندهای شیمیایی چنان به کندی پیش می رفتند که ارزش اقتصادی نداشتند.

150,000 ریال

نظریه کدگذاری

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 14:55

نویسنده: زیبا اسلامی

40,000 ریال

نظریه مدول ها

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 14:54

نویسندگان: نگار شهنی کرمزاده-محمود غافری

65,000 ریال

صفحه‌ها