توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم پایه

تحلیل ساختاری تأییدی

نویسندگان: دکتر تیمور پاینده نجف آبادی و دکتر مریم نجف آبادی

150,000 ریال

شیمی سطح و کاتالیزورهای صنعتی

مولف : محمد حسین پیروی، عضو هیات علمی دانشکده شیمی

 

کاتالیزورها بخش مهمی از صنایع شیمیایی را تشکیل می دهند. اگرکاتالیزورها وجود نداشتند، بسیاری از فرایندهای شیمیایی چنان به کندی پیش می رفتند که ارزش اقتصادی نداشتند.

150,000 ریال

نظریه کدگذاری

نویسنده: زیبا اسلامی

40,000 ریال

صفحه‌ها