توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

علوم پایه

شیمی سطح و کاتالیزورهای صنعتی

مولف : محمد حسین پیروی، عضو هیات علمی دانشکده شیمی

 

کاتالیزورها بخش مهمی از صنایع شیمیایی را تشکیل می دهند. اگرکاتالیزورها وجود نداشتند، بسیاری از فرایندهای شیمیایی چنان به کندی پیش می رفتند که ارزش اقتصادی نداشتند.

ریال150,000,

نظریه کدگذاری

نویسنده: زیبا اسلامی

ریال40,000,

نظریه مدول ها

نویسندگان: نگار شهنی کرمزاده-محمود غافری

ریال65,000,

مبانی علوم ریاضی

نویسندگان: محمدمهدی ابراهیمی-مژگان محمودی

ریال80,000,

صفحه‌ها