توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

علوم پایه، ریاضی و آمار

تحلیل ساختاری تأییدی

نویسندگان: دکتر تیمور پاینده نجف آبادی و دکتر مریم نجف آبادی

ریال150,000,

نظریه کدگذاری

نویسنده: زیبا اسلامی

ریال40,000,

نظریه مدول ها

نویسندگان: نگار شهنی کرمزاده-محمود غافری

ریال65,000,

مبانی علوم ریاضی

نویسندگان: محمدمهدی ابراهیمی-مژگان محمودی

ریال80,000,

صفحه‌ها