توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

علوم پایه، ریاضی و آمار

تحلیل ساختاری تأییدی

نویسندگان: دکتر تیمور پاینده نجف آبادی و دکتر مریم نجف آبادی

150,000 ریال

نظریه کدگذاری

نویسنده: زیبا اسلامی

40,000 ریال

نظریه مدول ها

نویسندگان: نگار شهنی کرمزاده-محمود غافری

65,000 ریال

مبانی علوم ریاضی

نویسندگان: محمدمهدی ابراهیمی-مژگان محمودی

80,000 ریال

صفحه‌ها