توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

Threatened Crop Species Diversity

نویسنده: کورس خوشبخت وکارل هامر

60,000 ریال

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی

نویسنده: سواستولتون و همکاران

مترجم: کورس خوشبخت و همکاران

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی
90,000 ریال

خاک‌های پایدار

نویسنده: بنجامین ولف

مترجم: ع. مهدوی دامغانی و همکاران

خاک‌های پایدار
150,000 ریال

صفحه‌ها