توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

Threatened Crop Species Diversity

نویسنده: کورس خوشبخت وکارل هامر

ریال60,000,

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی

نویسنده: سواستولتون و همکاران

مترجم: کورس خوشبخت و همکاران

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی
ریال90,000,

خاک‌های پایدار

نویسنده: بنجامین ولف

مترجم: ع. مهدوی دامغانی و همکاران

خاک‌های پایدار
ریال150,000,

صفحه‌ها