توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، اقتصاد

بهینه سازی پویا، کنترل بهینه و کاربردهای آن

در برنامه­ ریزی ایستا، متغیرها مستقل از زمان و مقادیری ثابت­ اند. در دنیای واقعی بسیاری ازمتغیرها طی زمان تغییر می­کند. این تغییر ممکن است تابعی پیوسته یا گسسته از زمان باشد .دراین صورت ما با برنامه ­ریزی پویا و کنترل بهینه روبه ­رو هستیم. برنامه ­ریزی پویا در سال­های پایانی قرن هفدهم با مسئلۀ هم­ محیطی در ریاضی و مسئلۀ بروچیستوچرن درفیزیک آغاز شد. این مسائل توسط ریاضی­دانان به بحث گذاشته شد و شاخه ­ای از ریاضیات به­ نام حساب تغییرات شکل گرفت که توسط ریاضی­دانان بزرگی مانند اولر، لژاندر و در نهایت لاگرانژ حل شد .در رشتۀ اقتصاد، نخستین بار در فوریه 1924، جی. سی.

ریال200,000,

صفحه‌ها