توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، مدیریت

روش های تجزیه و تحلیل مالی

کتاب روش‌های تجزیه و تحلیل مالی، مجموعه‌ای از روش‌های کمی و کیفی تجزیه و تحلیل است که برای مدیران باید از آنها به مثابه ابزار‌های تصمیم‌گیری بهره گیرند. هدف این کتاب ارائه و توصیف روش‌های استاندارد، به روش­های عملی و شهودی است. فصل­های کتاب به گونه‌ای طراحی شده است که مطالب آن برای مدیران ارشد و دانشجویان مدیریت مالی و حسابداری کاربرد خواهد داشت. در بیشتر کتاب‌های موجود در زمینه تحلیل مالی، روش­های تحلیل ‌به­خوبی توضیح داده می‌شوند، اما نتایج به­دست آمده از کاربرد آنها کمتر تحلیل شده است. در این کتاب، با توجه به عوامل اقتصادی، نتایج به­دست آمده بیشتر بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. 

ریال110,000,

صفحه‌ها