توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، تربیت بدنی و علوم ورزشی

مبانی فیزیولوژی ورزش، ج دوم

نویسنده: رابرگز-رابرتس

مترجم: خسروابراهیم-مجید کوزه‌چیان

ریال180,000,

صفحه‌ها