توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، تربیت بدنی و علوم ورزشی

مبانی فیزیولوژی ورزش، ج دوم

نویسنده: رابرگز-رابرتس

مترجم: خسروابراهیم-مجید کوزه‌چیان

180,000 ریال

صفحه‌ها