توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، تربیت بدنی و علوم ورزشی

مبانی فیزیولوژی ورزش، ج دوم

نویسنده: رابرگز-رابرتس

مترجم: خسروابراهیم-مجید کوزه‌چیان

ریال180,000,

صفحه‌ها