توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم محیطی

Threatened Crop Species Diversity

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 12:26

نویسنده: کورس خوشبخت وکارل هامر

60,000 ریال

راهنمای ارزیابی، نظارت و ارزشیابی مشارکتی

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 12:24

نویسنده: اریک هاروی و همکاران

مترجم: هادی ویسی

راهنمای ارزیابی، نظارت و ارزشیابی مشارکتی
40,000 ریال

صفحه‌ها