علوم محیطی | مرکز نشر آثار علمی دانشگاه شهید بهشتی
توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

علوم محیطی

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی

نویسنده: سواستولتون و همکاران

مترجم: کورس خوشبخت و همکاران

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی
ریال90,000,

خاک‌های پایدار

نویسنده: بنجامین ولف

مترجم: ع. مهدوی دامغانی و همکاران

خاک‌های پایدار
ریال150,000,

ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA)

نویسنده: هادی ویسی،احمد رضوان‌فر

ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA)
ریال130,000,

صفحه‌ها