توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

علوم زمین

 

کارتوگرافی و نقشه های موضوعی

 نقشه در پژوهش­های علمی، بررسی محیط­های جغرافیایی و در زندگی روزمره وسیله­ای کارآمد استفاده ­است. در علم جغرافیا نیز ،با توجه به ماهیت مکانی پدیده­های جغرافیایی، نقشه از دیرباز مورد توجه بوده و با گذشت زمان نیز به اعتبار آن افزوده شده ­است.

   فصل اول این کتاب، به منظورآشنایی با نقشه، به تعریف، طبقه­بندی (نقشه­های عمومی و موضوعی) و کاربرد نقشه در پروژه­های عمرانی و آمایش سرزمین، توسعه شهری، عمران روستایی و عمران زیستگاه­های عشایری اختصاص یافته است.

100,000 ریال

صفحه‌ها