توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی

ترجمه: محمد حسن پرداختچی، لاله جمشیدی
مولف: پاتریشیا لاوکر، کاتلین کینگ

هدف این کتاب ، این است که اعضای هیئت علمی را به منزلۀ یاد گیرندگان بزرگسال و برنامه ها و اقدامات بالندگی اعضای هیئت علمی را به مثابه آموزش بزرگسالان در نظر بگیرد. این امر با ترکیب ادبیات و پژوهش های این حوزه های علمی برای توسعه و آگاه سازی دیدگاه های افرادی انجام می شود که مسئول بالندگی اعضای هیئت علمی در مؤسسات آموزشی عالی هستند.

ریال65,000,

صفحه‌ها