توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

روان‌شناسی تجربی، پایه‌های پژوهش

  • شنبه, 1393/09/01 - 13:26

روان شناسی تجربی(آزمایشی) با استفاده از روش های معتبر علمی، فرآیندهای زیستی و شناختی رفتار موجود زنده، به ویژه انسان، را مورد مطالعه قرار می دهد. در روان شناسی تجربی نظریه ها و فرضیه های مطرح در حوزه های مختلف روان شناسی از جمله احساس، ادراک، یادگیری و حافظه، شخصیت، روان شناسی اجتماعی، انگیزش و هیجان، روان شناسی محیطی و عوامل انسانی با هدف استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده هایی که مورد مشاهدۀ کنترل شده قرار گرفته اند، وارسی می شوند.

100,000 ریال

صفحه‌ها