دربارۀ ما

Responsive Image

 

   تحصیلات  

   تماس  

   کتاب‌ها  

   فعالیت‌های اجرایی  

دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی (تهران)، 1384، شیمی آلی (پلیمر)

کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی (تهران)، 1370، شیمی آلی (پلیمر)
​​​​​​​
​​​​​​​کارشناسی: دانشگاه شهیدبهشتی (تهران)، 1366، شیمی محض​​​​​​​
​​​​​​021-29902070
​​​​​​​
​​​​​​​M-Nabid@sbu.ac.ir
Responsive Image
Responsive Image
  • مدیر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه ←←←←←←←←←←←←←←←← 1396 ← تاکنون
  • ​مدیر گروه شیمی پلیمر و مواد   ←←←←←←←←←←←←←←←←← 1395 ← 1397
  • مشاور رئیس دانشگاه و رئیس حوزۀ ریاست و روابط عمومی ←←← 1395 ← 1396
  • رئیس دانشکدۀ علوم شیمی و نفت ←←←←←←←←←←←←←←← 1391 ← 1395
  • مدیر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه ←←←←←←←←←←←←←←← 1385 ← 1392
  • مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری ←←←←←←←←←←←←←←←← 1386 ← 1391
  • ​​​​​​​معاون اجرایی و برنامه‌ریزی دانشکدۀ علوم ←←←←←←←←←←←← 1383 ← 1385

دکتر محمدرضا نبید

مدیر مرکز نشر آثار علمی