ادارۀ کتاب

Responsive Image
1. ارائۀ طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) متن تألیفی یا ترجمه توسط صاحب اثر به گروه آموزشی مربوط در واحد؛
1‌.1‌. صاحب اثر می‌بایست فرم تکمیل‌شدۀ طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) را به همراه نمونۀ اثر و همچنین رزومۀ علمی (CV) خود برای آغاز فرایند تولید کتاب به مدیر گروه تحویل دهد.
تبصره: مدیر گروه می‌بایست پس از طرح پروپوزال در گروه حداکثر ظرف دو هفته، نمونۀ اثر و مستندات آن را به همراه نظر گروه به شورای واحد برای طرح در شورا و انجام فرایند داوری پروپوزال ارسال ‌کند.
2‌.1. فرایند داوری پروپوزال در واحد انجام می‌پذیرد. لذا پس از طرح موضوع در شورای واحد، همۀ مستندات شامل فرم اولیۀ پروپوزال، نمونۀ اثر و همچنین رزومۀ علمی صاحب اثر توسط معاون پژوهشی واحد برای داوری به داوران منتخب شورا ارسال می‌شود و پس از تکمیل فرایند داوری، موضوع مجدداً در جلسۀ شورای واحد مطرح و در صورت تأیید، به همراه تمامی مستندات (شامل فرم تکمیل‌شدۀ پروپوزال، فرم‌های داوری و ...) به مرکز نشر آثار علمی دانشگاه جهت طرح در شورای انتشارات ارسال می‌گردد.
تبصره: داوری پروپوزال برعهدۀ یک داور داخلی و یک داور خارجی خواهد بود. شایان ذکر است که داور خارجی ترجیحاً از دانشگاه‌های هم‌تراز دانشگاه شهید بهشتی و متخصص و مجرب در حوزۀ موضوع اثر برگزیده می‌شود.
3‌.1. در صورت تصویب طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) در شورای انتشارات، بلامانع بودن تولید اثر طی مکاتبه به اطلاع واحد و صاحب اثر خواهد رسید.
تبصره: شورای انتشارات در صورت تشخیص، با توجه به ماهیت و نوع اثر، ناظری را برای نظارت بر فرایند تولید کتاب تعیین می‌کند.
4.1. داوران نهایی کتاب پس از تولید اثر، همان داوران اولیۀ پروپوزال خواهند بود و در صورت نیاز و به تشخیص شورای انتشارات از نظرهای داوران دیگر نیز استفاده می‌شود.
5‌.1. نظر داوران کتاب برای اعمال اصلاحات پیشنهادی به اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.
تبصره: پس از برطرف‌شدن اشکال‌ها و ایرادها توسط صاحب اثر، ضروری است شورای واحد تأیید داوران را مبنی بر اعمال‌شدن اصلاحات کسب نماید.
6‌.1. پس از اخذ نتیجۀ نهایی داوری موضوع مجدداً در شورای پژوهشی واحد طرح می‌شود و در صورت تأیید اثر در شورای واحد، یک نسخه از متن اثر پیشنهادی، متن اصلی (در مورد آثار ترجمه) و فایل‌های آن (نسخۀ الکترونیک متن اثر و متن اصلی) به همراه تصویر صورت‌جلسة تأیید و امضاشدۀ شورای واحد به همراه دیگر مستندات، شامل همۀ داوری‌ها، تأییدیۀ اعمال‌شدن نظرات اصلاحی داوران اثر و فرم‌های مربوط، شامل فرم‌ تکمیل‌شدۀ 1 (فرم درخواست طرح کتاب در شورای انتشارات که توسط صاحب اثر تکمیل و به گروه آموزشی مربوط در واحد تسلیم شده است) و فرم 2 (فرم بررسی و تأیید پیشنهاد چاپ کتاب در گروه علمی) و فرم 3 (فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی)، توسط واحد برای طرح و تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارسال می‌شود.
7.1. کلیۀ فرایند ارزیابی اثر و تصمیم‌گیری در شورای واحد باید حداکثر ظرف مدت دو‌ ماه انجام پذیرد.
تبصره: فرایند ارزیابی آثار پیشنهادی (تألیف یا ترجمه) برای چاپ در انتشارات دانشگاه براساس تأیید پروپوزال و طی‌شدن فرایند داوری مصوب شورا طبق ماده‌های 21 و 22 و 32 و 33 و 34 آیین‌نامۀ مصوب انتشارات دانشگاه انجام می‌گیرد.
2. طرح، ارزیابی و تأیید طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) در شورای واحد و ارسال آن به شورای انتشارات؛
3. تصویب طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) در شورای انتشارات؛
4. تولید اثر و طی‌شدن فرایندهای ارزیابی (داوری) متن اثر در واحد؛
5. تصویب اثر در شورای پژوهشی واحد؛
6. ارسال متن اثر و مستندات آن به شورای انتشارات دانشگاه برای طرح درخواست و تصمیم‌گیری نهایی:
​​​​​​​پس از طی‌شدن کلیۀ مراحل داوری، متن اثر تالیف/ ترجمه به همراه فایل الکترونیکی آن، کپی متن اصلی (در مورد اثر ترجمه)، فرم‌های مربوط (پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی شماره‌های 1و 2و3)، همۀ پرسشنامه‌های تکمیل‌شدۀ داوری‌ها، و نامۀ رئیس یا معاون پژوهشی واحد مبنی بر تصویب کتاب در شورای پژوهشی واحد به شورای انتشارات دانشگاه ارسال شود.
​​​​​* نظر نهایی شورای انتشارات دانشگاه کتباً به اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.
* ویرایش زبانی، فنی و محتوایی آثار نویسندگان مطابق شیوه‌نامة دانشگاه و رسم‌الخط فرهنگستان خواهد بود که ضوابط آن به وسیلة شورای انتشارات دانشگاه تدوین و تصویب می‌شود.
* تصمیم‌گیری دربارۀ شمارگان (تیراژ) ، حق‌الزحمۀ صاحب اثر و تعداد نسخه‌ها (شمارگان) در هر نوبت چاپی بر عهدۀ شورای انتشارات است.
* تصمیم‌گیری دربارۀ نوع ویرایش، حروف‌چینی، قطع کتاب، نوع چاپ، با هماهنگی صاحب اثر و شورای انتشارات خواهد بود.