ارتباط با ما

Responsive Image
نشانی:
تهران، اوین، ابتدای بلوار دانشجو، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان فناوری و اطلاعات (IT)، طبقۀ همکف، جنب سالن مطالعۀ برادران

تلفن‌های تماس:
ادارۀ نشر کتب:                29902070-021
ادارۀ مجلات علمی:            29902069-021 و 29902072-021
بخش فروش و انبار:          29902084-021
چاپخانه:                         29902068-021
کدپستی:
 1983969411

دورنگار:
 021-29902069

رایانشانی:
 unipress@mail.sbu.ac.ir

اینستاگرام
 sbu_press