ادارۀ مجلات علمی

Responsive Image
ردیف دانشگاه نشریه دانلود
1 اراک Colloid and Nanoscience فایل
2
بیرجند
Interdisciplinary Research on Translation
3
بیرجند
Water Harvesting Research
فایل
4
بیرجند
دوفصلنامۀ پژوهش‌های کیفی در علوم رفتاری
5
بیرجند
نشریۀ علمی تبدیل انرژی کاربردی
6
پژوهشکدۀ قوه قضائیه
نشریۀ حقوقی دادگستری با موضوع حقوق عامه
7 تبریز
فصلنامۀ علمی و تخصصی پردازش سیگنال پیشرفته
فایل
8 تبریز
نشریۀ علمی و پژوهشی تعامل علوم و فلسفه در عصر حاضر
فایل
9 تبریز
نشریۀ چشم‌انداز برنامه درسی و آموزش
فایل
10
تبریز
نشریۀ مطالعات دانش‌پژوهی
11
تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
Ethno-Pharmaceutical Products
12
صنعتی سهند تبریز
Surface and Interface Science and Engineering
13 صنعتی سهند تبریز
Advanced Materials and Structures (AMS)
فایل
14 صنعتی سهند تبریز
Modern Mathematics and Physics: Theory and Applications (MMAP)
15 صنعتی سهند تبریز
نشریۀ علمی و پژوهشی سامانه‌های غیرخطی در مهندسی برق
فایل
16
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دوفصلنامۀ راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی (علمی)
17 رازی
نشریۀ علمی تنوع زیستی و رده‌بندی جانوران
18 رازی
نشریۀ علمی بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات
19 رازی
Bioinorganic and Medicinal Inorganic Chemistry Journal
20 رازی
Agro Techniques in Industrial Crops
21 رازی
نشریۀ علمی فناوری‌های پیشرفته در بهره‌وری آب
فایل
22 زابل
نشریۀ علمی تازه‌ها در میکروب‌شناسی دامپزشکی
23 زابل
نشریۀ علمی تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
24 الزهرا
Sports Business Journal
25 الزهرا
نشریۀ علمی مطالعات زن و خانواده
26
سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
نشریۀ علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
27
شهید مدنی آذربایجان
Communications in Combinatorics and Optimization
28
صنعتی نوشیروان بابل
فصلنامۀ علمی و پژوهشی انرژی و محیط زیست ایران
​​​​​​​Iranica Journal of Energy and Environment (IJEE)
29 علم و فرهنگ
نشریۀ بین‌المللی گردشگری، فرهنگ و معنویت
International Journal of Tourism, Culture and Spirituality
30 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریۀ الکترونیکی شماره 27 روابط عمومی
31 گیلان
Computational Sciences and Engineering
32
مجتمع آموزش عالی گناباد
Research in Exercise and Law
33
مراغه
نشریۀ بین‌المللی آنالیز ریاضی سهند
34
موسسۀ آموزش عالی تابران مشهد
Journal of Research in Techno-based Language Education
35
موسسۀ آموزش عالی تابران مشهد
نشریۀ بین‌المللی آزمون‌سازی زبان
International Journal of Language Testing
36
موسسۀ آموزش عالی فاطمیۀ شیراز
نشریۀ علمی خانواده و سلامت جنسی
37
موسسۀ آموزش عالی فاطمیۀ شیراز
نشریۀ علمی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای زنان
38
موسسۀ آموزش عالی فاطمیۀ شیراز
نشریۀ علمی پژوهش‌های معماری نوین
39
دریانوردی و علوم دریایی چابهار
نشریۀ توسعۀ مدیریت بازرگانی دریایی
40
سمنان
فصلنامۀ هنرهای کاربردی
41
اراک
نشریۀ علمی پژوهش‌های حدیثی - کلامی
42
سیستان و بلوچستان
نشریۀ علمی مطالعات اجتماعی اقوام
فایل
43
سمنان
دوفصلنامۀ Progress in Physics of Applied Materials
فایل / پیوست
44
نیشابور
نشریۀ مطالعات بین رشته‌ای هنرهای تجسمی
فایل پیوست
45
آیت‌ا... بروجردی
دو فصلنامۀ سیاست پژوهی
46
آیت‌ا... بروجردی
دو فصلنامۀ مطالعات فقه اجتماعی
47
دریانوردی و علوم دریایی چابهار
نشریۀ توسعۀ مدیریت بازرگانی دریایی
48 رازی
نشریۀ علمی مطالعات اقتصاد بخش عمومی
49
مرکز آموزش مدیریت دولتی
فصلنامۀ استانداردهای تراز مدیریتی و تربیت مدیران آینده
فایل
50 اراک
مجلۀ علمی روانشناسی مثبت‌نگر دینی
فایل / پیوست
51
مؤسسۀ آموزش عالی مولانا آبیک
نشریۀ تحقیق در زبان انگلیسی (JELR)
فایل پیوست
52
علم و فرهنگ
فصلنامۀ Resilient Construction and Design
فایل پیوست
53
سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور
فصلنامۀ علمی مهارت‌آموزی
فایل پیوست
54
علم و فرهنگ
نشریۀ گردشگری و اوقات فراغت
فایل پیوست
55
کاشان
نشریۀ علمی هنرهای صناعی ایران
56
یزد
دو فصلنامۀ پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی
57
علامه طباطبائی
دو فصلنامۀ عرفان پژوهی در ادبیات
فایل پیوست
58
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجله علمی پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی
فایل / پیوست
59 رازی
نشریۀ علمی Journal of Catalyst and Reaction Engineering (JCRE)
فایل
60 شهرکرد
نشریۀ Journal Advanced Structural Mechanics
فایل پیوست
61 اصفهان
نشریۀ پژوهشنامۀ مطالعات وقف و امور خیریه
فایل / پیوست
62
مؤسسۀ آموزش عالی فردوس
فصلنامۀ علمی اکتشاف و پردازش هوشمند دانش
63 الزهرا
دو فصلنامۀ علمی پژوهشنامۀ گرافیک و نقاشی
فایل پیوست
64
گنبد کاووس
نشریۀ علمی رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست
فایل
65
علوم و معارف قرآن کریم
نشریۀ مطالعات سبک‌شناختی قرآن
66
بین‌المللی اهل بیت (ع)
دو فصلنامۀ پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان
فایل / پیوست
67
تربیت مدرس
فصلنامۀ علمی و بین رشته‌ای
 Journal of Advanced Environmental Research and Technology
68
مجتمع آموزش عالی گناباد
فصلنامۀ رهیاری در مدیریت و توسعۀ بهره‌وری
69
پژوهشگاه استاندارد
فصلنامۀ علمی Advances in the Standards and Applied Sciences فایل
70
تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
نشریۀ علمی lntelligent & Cognitive Computing
فایل پیوست
71
مؤسسۀ آموزش عالی هنر و اندیشۀ اسلامی
فصلنامۀ تخصصی مطالعات نظری هنر
72 زابل
نشریۀ مطالعات توسعۀ پایدار شهری و روستایی
73 زابل
نشریۀ پژوهش‌های مهندسی آب ایران
74 زابل
Current Applied Sciences
فایل
75 زابل
Journal of Sistan and Baluchistan Studies
76 زابل
Agriculture, Environment & Society
77 زابل
Computational Biotechnology and  Bioinformatics (CBB)
فایل / پیوست
78
مازندران
نشریۀ توسعۀ برنامۀ درسی
فایل / پیوست
79
علوم و فنون دریایی خرمشهر
International Journal of Environmental Research
ردیف دانشگاه نشریه دانلود
1 بین‌المللی امام خمینی مجلۀ پژوهش‌های پیشرفته در گیاهان دارویی فایل
2 مؤسسۀ آموزش عالی مولانا آبیک نشریۀ تحقیق در زبان انگلیسی (JELR) فایل پیوست
3
رازی
Journal of Applied Research in Water and Wastewater
4
رازی
نشریۀ علمی- پژوهشی روانشناسی پیری
5
رازی
نشریۀ علمی- پژوهشی جغرافیا و پایداری محیط فایل
6
رازی
نشریۀ علمی- پژوهشی کاوشنامۀ ادبیات تطبیقی
7
رازی
نشریۀ علمی- پژوهشی مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران
8
رازی
نشریۀ علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل
9
رازی
نشریۀ علمی- پژوهشی پژوهشنامۀ ادبیات داستانی
10 شهید باهنر کرمان نشریۀ علمی- تخصصی پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار
11 الزهرا نشریۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی-اقتصادی
12 صنعتی اصفهان نشریۀ مواد پیشرفته در مهندسی فایل / پیوست
13 صنعتی اصفهان نشریۀ روابط خاک و گیاه
14 کردستان نشریۀ مدیریت دانشگاهی فایل / پیوست
15 صنعتی اراک
نشریۀ علمی زمین و آمار
16
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
نشریۀ پژوهش‌های صمغ‌های طبیعی
17 مازندران نشریۀ مدیریت منابع انسانی پایدار فایل / پیوست
18 فناوری‌های نوین آمل Caspian Journal of Veterinary Science
19 زابل
Computational Biotechnology and Bioinformatics (CBB)
فایل / پیوست
20 علامه طباطبائی نشریۀ علمی بازیابی دانش و نظام‌های معنایی فایل
21 علامه طباطبائی Journal of Mathematics and Modeling in Finance
22 مرکز آموزش مدیریت دولتی مطالعات و پژوهش‌های اداری
23 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مجلۀ علمی شیمی سبز و فناوری‌های پایدار فایل / پیوست
24 علوم و معارف قرآن کریم فصلنامۀ قرآن، فرهنگ و تمدن
25 گیلان نشریۀ تحقیقات آفات گیاهی
26 گیلان
نشریۀ دانش شهرسازی
27 گیلان تحقیقات تولیدات دامی
28 گیلان
علوم و تحقیقات بذر ایران
29 مجتمع آموزش عالی گناباد رهياری (كوچينگ) در مديريت و توسعۀ بهره‌وری
30 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران مجلۀ مطالعات حکمت عملی
31 سمنان
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
32 تبریز نشریۀ علمی پژوهش‌های علمی در فیزیک نظری و کاربردی (SRTAP)
33
محقق اردبیلی
نشریۀ مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک
34 سیستان و بلوچستان مجلۀ علمی طراحی فرآیند شیمیایی (Chemical Process Design)
35 سمنان Mechanics Of Advanced Composite Structures
36 سمنان Journal of Heat and Mass Transfer Research
37 لرستان نشریۀ علمی کنکاشی نوبین در تعلیم و تربیت
38 لرستان
نشریۀ علمی آینده‌پژوهی در مطالعات علوم انسانی اسلامی
فایل
39 رازی Agrotechniques in Industrial Crops فایل
40 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی
41 صنعتی امیرکبیر AUT Journal of Mathematics and Computing
42 یزد
Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications (JSMTA)
43 زنجان دوفصلنامۀ تخصصی تحقیقات ترویج و توسعۀ روستایی فایل / پیوست
44 نیشابور دو فصلنامۀ مطالعات بین رشته‌ای هنرهای تجسمی
45 الزهرا
20 عنوان نشریه
46 تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته Journal of Geological Remote Sensing (JGRS)
47 گیلان پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر
48 سمنان
Progress in Physics of Applied Materials
49 شهید باهنر کرمان نشریۀ علمی- تخصصی پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار
50
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
روش‌شناسی علوم انسانی
51
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تربیت اسلامی
52
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جستارهای اقتصادی
53
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریۀ علمی- پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی
54
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریۀ علمی- پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی
55
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریۀ علمی- تخصصی مطالعات دین، معنویت و مدیریت
56 یاسوج نشریۀ علمی  Frontiers Organic Letters (FOL)
57 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مطالعات مدیریت ورزشی فایل / پیوست
58 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مطالعات روان‌شناسی ورزشی فایل / پیوست
59 صنعتی سهند تبریز فصلنامۀ تابستان 1401 دانشگاه صنعتی سهند
60
قم
مجلۀ پژوهش‌های فلسفی کلامی فایل
61
صنعتی اصفهان
نشریۀ علمی- پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) فایل / پیوست
62 یاسوج
 Journal of Green Polymers
63 کاشان نشریۀ ایرانی مطالعات شهروندی فایل / پیوست
64
مفید
نشریۀ علمی دین و دنیای معاصر
65 صنعتی اصفهان
نشریۀ علمی- پژوهشی روابط خاک و گیاه
فایل / پیوست
66 بین‌المللی امام خمینی (ره) نشریۀ علوم ورزشی و ارتقای سلامت
67 صنعتی اصفهان (JSSSI) Journal of Soil Science Society of Iran فایل / پیوست
68 خلیج فارس مدیریت تبلیغات و فروش فایل / پیوست
69
صنعتی اصفهان
نشریۀ علمی- پژوهشی تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی فایل / پیوست
70 بین‌المللی امام خمینی (ره) دو فصلنامۀ تاریخ روستا و روستانشینی در ایران و اسلام فایل / پیوست
71 صنعتی قم سیستم‌های قدرت، کنترل و پردازش داده‌ها
72
رازی
Journal of Emerging Research Topics in Electrical and Electronics Engineering
73
رازی
مطالعات سیاسی بین‌النهرین
74 تهران نشریۀ زن در توسعه و سیاست
75 غیرانتفاعی علم و فرهنگ مطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایران
76 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (IJHFC) فایل / پیوست
77 الزهرا نشریۀ علمی مطالعات زن و خانواده فایل / پیوست
78 وزارت عتف شصتمین نشریۀ خبری تحلیلی عتف فایل / پیوست
79 اصفهان Journal of Humanities in Sport فایل / پیوست
80 گیلان نشریۀ علمی مطالعات تغییر رفتار فایل / پیوست
81 گیلان نشریۀ علمی مطالعات هویت فایل
82 یزد دوفصلنامۀ علمی پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی فایل
83 مؤسسۀ آموزش عالی تابران International Journal of Language Testing (IJLT) فایل / پیوست
84 مؤسسۀ آموزش عالی تابران Journal of Research in Techno-Based Language Education (RTBLE) فایل / پیوست
85 یاسوج نشریۀ علمی مباحث برگزیده در انرژی فایل
86 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  Journal of Particle Science & Technology (JPST) فایل / پیوست
87 قم فصلنامۀ علمی پژوهش در روش‌های آموزش فایل / پیوست
88 کوثر بجنورد فصلنامۀ التنظیرات و النقد فی الأدب العربی فایل
89 شهید مدنی آذربایجان نشریۀ علمی communications in Catalysis فایل
90 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Hydrogen, Fuel Cell & Energy Storage (HFE) فایل / پیوست
91 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Microbiology, Metabolites and Biotechnology (MMB) فایل / پیوست
92 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مجلۀ تخصصی اقتصاد و بازار کشاورزی فایل / پیوست