ادارۀ کتاب

Responsive Image

  

مرکز نشر هر نوع اثر علمي و تحقيقي شامل تصنيف، تأليف، ترجمه، تحشيه، تصحيح متون، گزارش پژوهشی و اسناد و مدارک علمی پژوهشي را در زمينۀ علم و فرهنگ، از اعضای هيئت علمي دانشگاه يا دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات علمي و پژوهشي دیگر، با رعايت مفاد « آيين‌نامۀ انتشار کتاب» براي چاپ و نشر مي‌پذيرد.
Responsive Image
اهداف راهبردی
 
 • تقویت بنیۀ علمی و ارتقای کیفی جامعه و به‌ویژه دانشگاهیان؛
 • شناسایی و تشویق پژوهشگران، پدیدآورندگان، نویسندگان و مترجمان دانشگاهی به نگارش و تدوین و ترجمۀ آثار ارزنده؛
 • جذب حمايت‎‎هاي مالي براي مرکز نشر آثار علمی دانشگاه؛
 • نهادینه‌کردن فرهنگ مکتوب در سطح دانشگاه و جامعه؛
 • نیازمحورکردن نشر؛
 • همکاری و مشارکت با ناشران معتبر داخلی و خارجی؛
 • تولید و انتشار الکترونیک آثار علمی؛
 • بین‌المللی‌سازی نشر جهت گسترش مرزهای دانش.
اهداف عملیاتی
​​​​​​​
 • سفارش و نشر آثار اصیل و ارزندۀ علمی، مجموعه‌ها، فرهنگ‌ها، دایره‌المعارف‌ها و...؛
 • تأمین منابع درسی دانشگاهی؛
 • ساماندهی فرایند تولید آثار علمی دانشگاه؛
 • ساماندهی توزیع و فروش آثار علمی؛
 • نشر آثار علمی حاصل از کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی؛
 • نشر رساله‎‌های برتر دانشجويي؛
 • ساماندهی و ارتقای کیفیت داوری آثار علمی دانشگاه؛
 • ایجاد فرایند تبدیل طرح‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و رساله‌های دکتری به کتاب.