دربارۀ ما

Responsive Image

   

محمد زینال‌زادگان
مسئول دفتر

021-29902070
​mohammad.zeinal65@gmail.com

دکتر فراهم احمدزاده
رئیس ادارۀ مجلات

021-29902072

​​​​​f_ahmadzade@sbu.ac.ir

لیلا امامی کله‌سر
رئیس ادارۀ کتاب (کارشناس مسئول مجلات)
021-29902069
​​​​​​​
مجید مکی
کارشناس مسئول انتشارات (مسئول فروش، توزیع و انبار کتاب)
021-29902084
majidmaki110@gmail.com
الناز کریمی
مسئول بازاریابی و فروش
021-29902084
​​​​​​​elnazk922@gmail.com
نوید سیفان
سرپرست چاپخانه
021-29902068
navidseifan@gmail.com
ونوس قدیمی
کارشناس انتشارات
021-29902070
v.ghadimi2009@gmail.com
فاطمه نظام‌آبادی فراهانی
کارشناس امور اداری
021-29902070
nezamabadi.fateme73@gmail.com
الهه سلیمان‌زاده
کارشناس اداری
021-29902070
eli70.soleymanzadeh@gmail.com‏​​​​​​​