ادارۀ مجلات علمی

Responsive Image

  

جناب آقای دکتر فراهم احمدزاده

رئیس ادارۀ مجلات
021-29902072
​​​​​​f_ahmadzade@sbu.ac.ir

لیلا امامی کله‌سر

کارشناس مجلات (رئیس ادارۀ کتاب)
021-29902069
​​​​​