ادارۀ کتاب

Responsive Image

 

محمد زینال‌زادگان

مسئول دفتر
021-29902070​​​​​mohammad.zeinal65@gmail.com

ونوس قدیمی

کارشناس انتشارات
021-29902070​​​​​
​​​​​​​v.ghadimi2009@gmail.com

فاطمه نظام‌آبادی فراهانی

کارشناس امور اداری
 021-29902070​​​​​​ nezamabadi.fateme73@gmail.com
Responsive Image

الهه سلیمان‌زاده

کارشناس اداری
021-29902070​​​​​​ 

eli70.soleymanzadeh@gmail.com‏

مجید مکی

کارشناس مسئول انتشارات (مسئول فروش، توزیع و انبار کتاب)
021-29902084
​​​​​​​​​​​​​​ majidmaki110@gmail.com

الناز کریمی

مسئول بازاریابی و فروش
021-29902084
​​​​​​​ ​​​​​​​elnazk922@gmail.com

نوید سیفان

سرپرست چاپخانه
021-29902068
 navidseifan@gmail.com