اعلام ترجمه

دانشگاه شهید بهشتی

روند اعلام‌ ترجمۀ کتاب در دانشگاه شهید بهشتی
نمونه نامۀ اعلام‌ ترجمۀ کتاب به واحد
فهرست کتاب‌های اعلام‌ ترجمه‌ شده در دانشگاه شهید بهشتی

سایر دانشگاه‌ها

به‌منظور پرهیز از دوباره‌کاری در ترجمۀ کتاب‌، فهرستی از کتاب‌هایی که توسط سایر دانشگاه‌ها ترجمه یا در دست ترجمه می‌باشد و به این مرکز اعلام شده است، به شرح زیر ارائه می‌شود:
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1402)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1401)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1400)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1399)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1398)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1397)
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید