آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها

آیین‌نامه و دستورالعمل

آیین‌نامه انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی
سیاست‌های نشر تولیدات و آثار علمی‌پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی
ضوابط مالکیت فکری دانشگاه شهیدبهشتی

فرم‌ها

فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شماره 1)
فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شماره 1)
فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شماره 2 و 3)
فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شماره 2 و 3)
فرم ارزیابی کتاب تالیفی
فرم ارزیابی کتاب تالیفی
فرم ارزیابی کتاب ترجمه
فرم ارزیابی کتاب ترجمه
فرم پیشنهاد تالیف کتاب

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل تنظیم متن کتاب در انتشارات دانشگاه (قطع رحلی)
دستورالعمل تنظیم متن کتاب در انتشارات دانشگاه (قطع وزیری)
نمونه قالب قطع وزیری