آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها

آیین‌نامه و دستورالعمل

آیین‌نامۀ انتشارات (کتاب) دانشگاه شهید بهشتی
سیاست‌های نشر تولیدات و آثار علمی‌پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی​​​​​​​
ضوابط مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

فرم‌ها

فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شمارۀ 1)
فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شمارۀ 1)
فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شمارۀ 2 و 3)
فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شمارۀ 2 و 3)
فرم ارزیابی کتاب تألیفی
فرم ارزیابی کتاب تألیفی
فرم ارزیابی کتاب ترجمه
فرم ارزیابی کتاب ترجمه

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل تنظیم متن کتاب در انتشارات دانشگاه (قطع رحلی)
دستورالعمل تنظیم متن کتاب در انتشارات دانشگاه (قطع وزیری)
نمونه قالب قطع وزیری
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید