همکاران

محمد زینال‌زادگان
مسئول دفتر
29902072
mohammad.zeinal65@gmail.com
دکتر فراهم احمدزاده
رئیس ادارۀ مجلات
29902069
f_ahmadzade@sbu.ac.ir
لیلا امامی کله‌سر
رئیس ادارۀ کتاب (کارشناس مسئول مجلات)
29902069
mail
مجید مکی
کارشناس مسئول انتشارات (مسئول فروش، توزیع و انبار کتاب)
29902084
mail
ونوس قدیمی
کارشناس انتشارات
29902070
v.ghadimi2009@gmail.com
نوید سیفان
سرپرست چاپخانه
29902068
navidseifan@gmail.com
الناز کریمی
مسئول بازاریابی و فروش
29902084
ایمیل
فاطمه نظام‌آبادی فراهانی
کارشناس امور اداری
29902070
nezamabadi.fateme73@gmail.com
مریم انصاری
کارشناس امور اداری
29902070
meftekhari.lib@gmail.com