مجلات تازه تأسیس دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور

 • 1400

  ردیف دانشگاه نشریه دانلود
  1 اراک Colloid and Nanoscience فایل
  2
  بیرجند
  Interdisciplinary Research on Translation
  3
  بیرجند
  Water Harvesting Research
  فایل
  4
  بیرجند
  دوفصلنامۀ پژوهش‌های کیفی در علوم رفتاری
  5
  بیرجند
  نشریۀ علمی تبدیل انرژی کاربردی
  6
  پژوهشکدۀ قوه قضائیه
  نشریۀ حقوقی دادگستری با موضوع حقوق عامه
  7 تبریز
  فصلنامۀ علمی و تخصصی پردازش سیگنال پیشرفته
  فایل
  8 تبریز
  نشریۀ علمی و پژوهشی تعامل علوم و فلسفه در عصر حاضر
  فایل
  9 تبریز
  نشریۀ چشم‌انداز برنامه درسی و آموزش
  فایل
  10
  تبریز
  نشریۀ مطالعات دانش‌پژوهی
  11
  تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
  Ethno-Pharmaceutical Products
  12
  صنعتی سهند تبریز
  Surface and Interface Science and Engineering
  13 صنعتی سهند تبریز
  Advanced Materials and Structures (AMS)
  فایل
  14 صنعتی سهند تبریز
  Modern Mathematics and Physics: Theory and Applications (MMAP)
  15 صنعتی سهند تبریز
  نشریۀ علمی و پژوهشی سامانه‌های غیرخطی در مهندسی برق
  فایل
  16
  علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  دوفصلنامۀ راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی (علمی)
  17 رازی
  نشریۀ علمی تنوع زیستی و رده‌بندی جانوران
  18 رازی
  نشریۀ علمی بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات
  19 رازی
  Bioinorganic and Medicinal Inorganic Chemistry Journal
  20 رازی
  Agro Techniques in Industrial Crops
  21 رازی
  نشریۀ علمی فناوری‌های پیشرفته در بهره‌وری آب
  فایل
  22 زابل
  نشریۀ علمی تازه‌ها در میکروب‌شناسی دامپزشکی
  23 زابل
  نشریۀ علمی تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
  24 الزهرا
  Sports Business Journal
  25 الزهرا
  نشریۀ علمی مطالعات زن و خانواده
  26
  سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
  نشریۀ علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
  27
  شهید مدنی آذربایجان
  Communications in Combinatorics and Optimization
  28
  صنعتی نوشیروان بابل
  فصلنامۀ علمی و پژوهشی انرژی و محیط زیست ایران
  ​​​​​​​Iranica Journal of Energy and Environment (IJEE)
  29 علم و فرهنگ
  نشریۀ بین‌المللی گردشگری، فرهنگ و معنویت
  International Journal of Tourism, Culture and Spirituality
  30 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  نشریۀ الکترونیکی شماره 27 روابط عمومی
  31 گیلان
  Computational Sciences and Engineering
  32
  مجتمع آموزش عالی گناباد
  Research in Exercise and Law
  33
  مراغه
  نشریۀ بین‌المللی آنالیز ریاضی سهند
  34
  موسسۀ آموزش عالی تابران مشهد
  Journal of Research in Techno-based Language Education
  35
  موسسۀ آموزش عالی تابران مشهد
  نشریۀ بین‌المللی آزمون‌سازی زبان
  International Journal of Language Testing
  36
  موسسۀ آموزش عالی فاطمیۀ شیراز
  نشریۀ علمی خانواده و سلامت جنسی
  37
  موسسۀ آموزش عالی فاطمیۀ شیراز
  نشریۀ علمی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای زنان
  38
  موسسۀ آموزش عالی فاطمیۀ شیراز
  نشریۀ علمی پژوهش‌های معماری نوین
  39
  دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  نشریۀ توسعۀ مدیریت بازرگانی دریایی
  40
  سمنان
  فصلنامۀ هنرهای کاربردی
  41
  اراک
  نشریۀ علمی پژوهش‌های حدیثی - کلامی
  42
  سیستان و بلوچستان
  نشریۀ علمی مطالعات اجتماعی اقوام
  فایل
  43
  سمنان
  دوفصلنامۀ Progress in Physics of Applied Materials
  فایل / پیوست
  44
  نیشابور
  نشریۀ مطالعات بین رشته‌ای هنرهای تجسمی
  فایل پیوست
  45
  آیت‌ا... بروجردی
  دو فصلنامۀ سیاست پژوهی
  46
  آیت‌ا... بروجردی
  دو فصلنامۀ مطالعات فقه اجتماعی
  47
  دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  نشریۀ توسعۀ مدیریت بازرگانی دریایی
  48 رازی
  نشریۀ علمی مطالعات اقتصاد بخش عمومی
  49
  مرکز آموزش مدیریت دولتی
  فصلنامۀ استانداردهای تراز مدیریتی و تربیت مدیران آینده
  فایل
  50 اراک
  مجلۀ علمی روانشناسی مثبت‌نگر دینی
  فایل / پیوست
  51
  مؤسسۀ آموزش عالی مولانا آبیک
  نشریۀ تحقیق در زبان انگلیسی (JELR)
  فایل پیوست
  52
  علم و فرهنگ
  فصلنامۀ Resilient Construction and Design
  فایل پیوست
  53
  سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور
  فصلنامۀ علمی مهارت‌آموزی
  فایل پیوست
  54
  علم و فرهنگ
  نشریۀ گردشگری و اوقات فراغت
  فایل پیوست
  55
  کاشان
  نشریۀ علمی هنرهای صناعی ایران
  56
  یزد
  دو فصلنامۀ پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی
  57
  علامه طباطبائی
  دو فصلنامۀ عرفان پژوهی در ادبیات
  فایل پیوست
  58
  علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
  مجله علمی پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی
  فایل / پیوست
  59 رازی
  نشریۀ علمی Journal of Catalyst and Reaction Engineering (JCRE)
  فایل
  60 شهرکرد
  نشریۀ Journal Advanced Structural Mechanics
  فایل پیوست
  61 اصفهان
  نشریۀ پژوهشنامۀ مطالعات وقف و امور خیریه
  فایل / پیوست
  62
  مؤسسۀ آموزش عالی فردوس
  فصلنامۀ علمی اکتشاف و پردازش هوشمند دانش
  63 الزهرا
  دو فصلنامۀ علمی پژوهشنامۀ گرافیک و نقاشی
  فایل پیوست
  64
  گنبد کاووس
  نشریۀ علمی رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست
  فایل
  65
  علوم و معارف قرآن کریم
  نشریۀ مطالعات سبک‌شناختی قرآن
  66
  بین‌المللی اهل بیت (ع)
  دو فصلنامۀ پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان
  فایل / پیوست
  67
  تربیت مدرس
  فصلنامۀ علمی و بین رشته‌ای
   Journal of Advanced Environmental Research and Technology
  68
  مجتمع آموزش عالی گناباد
  فصلنامۀ رهیاری در مدیریت و توسعۀ بهره‌وری
  69
  پژوهشگاه استاندارد
  فصلنامۀ علمی Advances in the Standards and Applied Sciences فایل
  70
  تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
  نشریۀ علمی lntelligent & Cognitive Computing
  فایل پیوست
  71
  مؤسسۀ آموزش عالی هنر و اندیشۀ اسلامی
  فصلنامۀ تخصصی مطالعات نظری هنر
  72 زابل
  نشریۀ مطالعات توسعۀ پایدار شهری و روستایی
  73 زابل
  نشریۀ پژوهش‌های مهندسی آب ایران
  74 زابل
  Current Applied Sciences
  فایل
  75 زابل
  Journal of Sistan and Baluchistan Studies
  76 زابل
  Agriculture, Environment & Society
  77 زابل
  Computational Biotechnology and  Bioinformatics (CBB)
  فایل / پیوست
  78
  مازندران
  نشریۀ توسعۀ برنامۀ درسی
  فایل / پیوست
  79
  علوم و فنون دریایی خرمشهر
  International Journal of Environmental Research
 • 1401

  ردیف دانشگاه نشریه دانلود
  1 بین‌المللی امام خمینی مجلۀ پژوهش‌های پیشرفته در گیاهان دارویی فایل
  2 مؤسسۀ آموزش عالی مولانا آبیک نشریۀ تحقیق در زبان انگلیسی (JELR) فایل پیوست
  3
  رازی
  Journal of Applied Research in Water and Wastewater
  4
  رازی
  نشریۀ علمی- پژوهشی روانشناسی پیری
  5
  رازی
  نشریۀ علمی- پژوهشی جغرافیا و پایداری محیط فایل
  6
  رازی
  نشریۀ علمی- پژوهشی کاوشنامۀ ادبیات تطبیقی
  7
  رازی
  نشریۀ علمی- پژوهشی مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران
  8
  رازی
  نشریۀ علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل
  9
  رازی
  نشریۀ علمی- پژوهشی پژوهشنامۀ ادبیات داستانی
  10 شهید باهنر کرمان نشریۀ علمی- تخصصی پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار
  11 الزهرا نشریۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی-اقتصادی
  12 صنعتی اصفهان نشریۀ مواد پیشرفته در مهندسی فایل / پیوست
  13 صنعتی اصفهان نشریۀ روابط خاک و گیاه
  14 کردستان نشریۀ مدیریت دانشگاهی فایل / پیوست
  15 صنعتی اراک
  نشریۀ علمی زمین و آمار
  16
  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  نشریۀ پژوهش‌های صمغ‌های طبیعی
  17 مازندران نشریۀ مدیریت منابع انسانی پایدار فایل / پیوست
  18 فناوری‌های نوین آمل Caspian Journal of Veterinary Science
  19 زابل
  Computational Biotechnology and Bioinformatics (CBB)
  فایل / پیوست
  20 علامه طباطبائی نشریۀ علمی بازیابی دانش و نظام‌های معنایی فایل
  21 علامه طباطبائی Journal of Mathematics and Modeling in Finance
  22 مرکز آموزش مدیریت دولتی مطالعات و پژوهش‌های اداری
  23 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مجلۀ علمی شیمی سبز و فناوری‌های پایدار فایل / پیوست
  24 علوم و معارف قرآن کریم فصلنامۀ قرآن، فرهنگ و تمدن
  25 گیلان نشریۀ تحقیقات آفات گیاهی
  26 گیلان
  نشریۀ دانش شهرسازی
  27 گیلان تحقیقات تولیدات دامی
  28 گیلان
  علوم و تحقیقات بذر ایران
  29 مجتمع آموزش عالی گناباد رهياری (كوچينگ) در مديريت و توسعۀ بهره‌وری
  30 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران مجلۀ مطالعات حکمت عملی
  31 سمنان
  Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
  32 تبریز نشریۀ علمی پژوهش‌های علمی در فیزیک نظری و کاربردی (SRTAP)
  33
  محقق اردبیلی
  نشریۀ مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک
  34 سیستان و بلوچستان مجلۀ علمی طراحی فرآیند شیمیایی (Chemical Process Design)
  35 سمنان Mechanics Of Advanced Composite Structures
  36 سمنان Journal of Heat and Mass Transfer Research
  37 لرستان نشریۀ علمی کنکاشی نوبین در تعلیم و تربیت
  38 لرستان
  نشریۀ علمی آینده‌پژوهی در مطالعات علوم انسانی اسلامی
  فایل
  39 رازی Agrotechniques in Industrial Crops فایل
  40 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی
  41 صنعتی امیرکبیر AUT Journal of Mathematics and Computing
  42 یزد
  Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications (JSMTA)
  43 زنجان دوفصلنامۀ تخصصی تحقیقات ترویج و توسعۀ روستایی فایل / پیوست
  44 نیشابور دو فصلنامۀ مطالعات بین رشته‌ای هنرهای تجسمی
  45 الزهرا
  20 عنوان نشریه
  46 تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته Journal of Geological Remote Sensing (JGRS)
  47 گیلان پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر
  48 سمنان
  Progress in Physics of Applied Materials
  49 شهید باهنر کرمان نشریۀ علمی- تخصصی پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار
  50
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  روش‌شناسی علوم انسانی
  51
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  تربیت اسلامی
  52
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  جستارهای اقتصادی
  53
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  نشریۀ علمی- پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی
  54
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  نشریۀ علمی- پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی
  55
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  نشریۀ علمی- تخصصی مطالعات دین، معنویت و مدیریت
  56 یاسوج نشریۀ علمی  Frontiers Organic Letters (FOL)
  57 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مطالعات مدیریت ورزشی فایل / پیوست
  58 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مطالعات روان‌شناسی ورزشی فایل / پیوست
  59 صنعتی سهند تبریز فصلنامۀ تابستان 1401 دانشگاه صنعتی سهند
  60
  قم
  مجلۀ پژوهش‌های فلسفی کلامی فایل
  61
  صنعتی اصفهان
  نشریۀ علمی- پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) فایل / پیوست
  62 یاسوج
   Journal of Green Polymers
  63 کاشان نشریۀ ایرانی مطالعات شهروندی فایل / پیوست
  64
  مفید
  نشریۀ علمی دین و دنیای معاصر
  65 صنعتی اصفهان
  نشریۀ علمی- پژوهشی روابط خاک و گیاه
  فایل / پیوست
  66 بین‌المللی امام خمینی (ره) نشریۀ علوم ورزشی و ارتقای سلامت
  67 صنعتی اصفهان (JSSSI) Journal of Soil Science Society of Iran فایل / پیوست
  68 خلیج فارس مدیریت تبلیغات و فروش فایل / پیوست
  69
  صنعتی اصفهان
  نشریۀ علمی- پژوهشی تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی فایل / پیوست
  70 بین‌المللی امام خمینی (ره) دو فصلنامۀ تاریخ روستا و روستانشینی در ایران و اسلام فایل / پیوست
  71 صنعتی قم سیستم‌های قدرت، کنترل و پردازش داده‌ها
  72
  رازی
  Journal of Emerging Research Topics in Electrical and Electronics Engineering
  73
  رازی
  مطالعات سیاسی بین‌النهرین
  74 تهران نشریۀ زن در توسعه و سیاست
  75 غیرانتفاعی علم و فرهنگ مطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایران
  76 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (IJHFC) فایل / پیوست
  77 الزهرا نشریۀ علمی مطالعات زن و خانواده فایل / پیوست
  78 وزارت عتف شصتمین نشریۀ خبری تحلیلی عتف فایل / پیوست
  79 اصفهان Journal of Humanities in Sport فایل / پیوست
  80 گیلان نشریۀ علمی مطالعات تغییر رفتار فایل / پیوست
  81 گیلان نشریۀ علمی مطالعات هویت فایل
  82 یزد دوفصلنامۀ علمی پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی فایل
  83 مؤسسۀ آموزش عالی تابران International Journal of Language Testing (IJLT) فایل / پیوست
  84 مؤسسۀ آموزش عالی تابران Journal of Research in Techno-Based Language Education (RTBLE) فایل / پیوست
  85 یاسوج نشریۀ علمی مباحث برگزیده در انرژی فایل
  86 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  Journal of Particle Science & Technology (JPST) فایل / پیوست
  87 قم فصلنامۀ علمی پژوهش در روش‌های آموزش فایل / پیوست
  88 کوثر بجنورد فصلنامۀ التنظیرات و النقد فی الأدب العربی فایل
  89 شهید مدنی آذربایجان نشریۀ علمی communications in Catalysis فایل
  90 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Hydrogen, Fuel Cell & Energy Storage (HFE) فایل / پیوست
  91 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Microbiology, Metabolites and Biotechnology (MMB) فایل / پیوست
  92 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مجلۀ تخصصی اقتصاد و بازار کشاورزی فایل / پیوست
  93 قم نشریۀ پژوهش‌های زیرساخت‌های عمرانی فایل
 • 1402

  ردیف دانشگاه نشریه دانلود
  1 زابل دوفصلنامۀ مطالعات میان‌رشته‌ای در زبان و ادبیات عربی فایل / پیوست
  2 اراک مجلۀ انرژی سبز، تحقیقات و نوآوری
  Journal of Green Energy Research and Innovation (JGERI)​​​​​​​
  فایل
  3 محقق اردبیلی نشریۀ علمی- تخصصی بین‌المللی Advances In Hydromechanics (AIH)  فایل
  4 رازی 20 عنوان نشریه فایل
  5 مؤسسۀ آموزش عالی تابران مجلۀ بین‌المللی آزمون‌سازی زبان (IJLT) فایل / پیوست
  6 یاسوج نشریۀ علمی- تخصصی Iranian Journal of Livestock Science فایل
  7 مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان غیرانتفاعی- غیردولتی نشریۀ علمی- تخصصی مطالعات کاربردی در مهندسی سازه و ژئوتکنیک فایل
  8 صنعتی شاهرود نشریۀ هیدرولیک و مهندسی آب
   Journal of Hydraulic and Water Engineering (JHWE)​​​​​​​
  فایل
  9 بین‌المللی امام خمینی نشریۀ پژوهش‌های پیشرفته در گیاهان دارویی فایل / پیوست
  10 علم و فرهنگ دوفصلنامۀ علمی- تخصصی مطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایران فایل
  11 قم نشریۀ علمی- تخصصی قوم زیست‌شناسی و حفاظت فایل
  12 رجاء فصلنامۀ علمی مدل‌های کمی مدیریت فایل
  13 رجاء فصلنامۀ علمی نظریه‌های اقتصاد مالی فایل
  14 مؤسسۀ آموزش عالی فردوس فصلنامۀ علمی- تخصصی فردوس هنر فایل / پیوست
  15 گلستان فصلنامۀ پژوهش‌های تغییرات آب و هوایی فایل
  16 صنعتی اصفهان نشریۀ مواد پیشرفته در مهندسی فایل / پیوست
  17 دریانوردی و علوم دریایی چابهار نشریۀ علمی علوم و فناوری‌‎های زیستی دریا​ فایل
  18 فردوسی مشهد  Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization (IJNAO) فایل
  19 سازمان اداری و استخدامی کشور فصلنامۀ تخصصی آموزش مدیریت دولتی فایل
  20 فردوسی مشهد Iranian Journal of veterinary Science and Technology فایل
  21 فردوسی مشهد نشریۀ علمی ماشین‌های کشاورزی فایل
  22 فردوسی مشهد نشریۀ علمی پژوهش‌های زراعی ایران فایل
  23 فردوسی مشهد نشریۀ علمی آب و خاک فایل
  24 فردوسی مشهد نشریۀ علمی اقتصاد و توسعۀ کشاورزی فایل
  25 فردوسی مشهد نشریۀ علمی پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران فایل
  26 فردوسی مشهد نشریۀ علمی پژوهش‌های علوم دامی ایران فایل
  27 فردوسی مشهد نشریۀ علمی بوم‌شناسی کشاورزی فایل
  28 فردوسی مشهد نشریۀ علمی آب و توسعۀ پایدار فایل
  29 فردوسی مشهد نشریۀ علمی پژوهش‌های حفاظت گیاهان ایران فایل
  30 فردوسی مشهد نشریۀ علمی علوم باغبانی فایل
  31 فردوسی مشهد نشریۀ علمی پژوهش‌های حبوبات ایران فایل
  32 رازی نشریۀ علمی Applied Modeling in Mechanical Engineering فایل
  33 فردوسی مشهد  journal of Computer and Knowledge Engineering (CKE) فایل
  34 فردوسی مشهد نشریۀ علمی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک فایل
  35 فردوسی مشهد نشریۀ علمی مهندسی عمران فردوسی فایل
  36 فردوسی مشهد نشریۀ علمی مهندسی متالوژی و مواد فایل
  37 فردوسی مشهد  Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB) فایل
  38 فردوسی مشهد Journal of Cell and Molecular Research (JCMR) فایل
  39 فردوسی مشهد نشریۀ علمی زمین‌شناسی اقتصادی فایل
  40 فردوسی مشهد نشریۀ علمی رخساره‌های رسوبی فایل
  41 مازندران 27 عنوان نشریۀ علمی فایل / پیوست
  42 مازندران Recent Advances in Green Industries Innovation فایل / پیوست
  43 پیام نور فصلنامۀ تخصصی روانشناسی کار فایل
  44 جهرم نشریۀ علمی- تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و هنر فایل
  45 علم و فرهنگ دوفصلنامۀ وب‌پژوهی
  ​​​​​​​ International Journal of Web Research
  فایل
  46 بیرجند نشریۀ علمی پژوهش‌های خشکسالی و تغییر اقلیم فایل
  47 انجمن هیدرولیک ایران نشریۀ هیدرولیک فایل
  48 الزهرا نشریۀ راهبرد مدیریت مالی فایل / پیوست
  49 مراغه فصلنامۀ علمی رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران فایل
  50 پیام‌نور نشریۀ علمی پژوهشی
  ​​​​​​​Quran and Religious Enlightenment
  فایل
  51 قم نشریۀ علمی نثر پژوهی عربی فایل / پیوست
  52 صنعتی اراک مجلۀ علمی-تخصصی
  Nano Science and Technology Journal
  فایل / پیوست
  53 دامغان مجلۀ بین‌المللی
  ​​​​​​​Journal of Holography Applications in Physics (JHAP)
  فایل / پیوست
  54 شهرکرد فصل‌نامۀ شمارۀ 142 روابط عمومی
  دانشگاه شهرکرد
  فایل / پیوست
  55 پردیس فارابی تهران مجلۀ علمی فلسفه دین فایل / پیوست
  56 صنعتی مالک اشتر نشریۀ هیدروفیزیک فایل / پیوست
  57 مؤسسۀ آموزشی عالی فاطمیه شیراز نشریۀ علمی پژوهش‌های معماری نوین فایل
  58 مؤسسۀ آموزشی عالی فاطمیه شیراز نشریۀ علمی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای زنان فایل
  59 مؤسسۀ آموزش عالی دارالحکمه فصلنامۀ اسلام و دنیای معاصر فایل
  60 الزهرا نشریۀ تحلیل‌های اقتصادی توسعۀ ایران فایل
  61 الزهرا نشریۀ مطالعات توسعه اجتماعی - اقتصادی فایل / پیوست
  62 پژوهشگاه رنگ نشریۀ Progress in Color, Colorants and Coatings (PCCC) فایل
  63 پژوهشکده هنر نشریۀ گلستان هنر فایل
  64 پژوهشگاه فضایی ایران دوفصلنامۀ علوم، فناوری و کاربردهای فضایی فایل
  65 محقق اردبیلی نشریۀ مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک فایل
  66 کاشان دوفصلنامۀ علمی کاشان‌شناسی فایل / پیوست
  67 بیرجند نشریۀ علمی Water Harvesting Research فایل
  68 بین‌المللی امام خمینی نشریۀ پژوهش‌های پیشرفته در گیاهان دارویی فایل / پیوست
  69 بوعلی سینا همدان دوفصلنامۀ علمی پژوهشی دعاپژوهی فایل / پیوست
  70 محقق اردبیلی مجلۀ Journal of Finsler Geometry and its Applications فایل
  71 مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز فصلنامۀ علمی- تخصصی مطالعات کاربردی در مهندسی سازه و ژئوتکنیک فایل
  72 رازی نشریۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی و نوآوری در علوم انسانی فایل
  73 اراک نشریۀ مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند فایل
  74 سمنان دوفصلنامۀ اقلیم و بوم‌سازگان مناطق خشک و نیمه‌خشک فایل
  75 علم و فرهنگ دوفصلنامۀ علمی Resilient Construction and Design (RCD) فایل / پیوست
  76 دامغان Journal of Holography Applications in Physics (JHAP) فایل
  77 مؤسسۀ آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو فصلنامۀ توسعۀ پایدار شهری فایل / پیوست
  78 تربیت مدرس 7 نشریۀ بین‌المللی فایل
  79 فردوسی مشهد Journal of Systems Thinking in Practice (JSTINP) فایل
  80 بین‌المللی امام خمینی نشریۀ پژوهش‌نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان فایل / پیوست
  81 شهید باهنر کرمان مجلۀ مطالعات راهبردی اقتصاد انرژی فایل / پیوست
  82 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ---- فایل
  83 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران دانش پیشگیری و مدیریت بحران فایل
  84 علم و فرهنگ International Journal of Web Research فایل
  85 تبریز پژوهش‌های علمی در فیزیک نظری و کاربردی
  ​​​​​​​Research on Theoretical and Applied Physics ​​​​​​​Scientific
  فایل
  86 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران شمارۀ چهارم ماهنامۀ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (دی ماه) فایل / پیوست
  87 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ویژه‌نامۀ همایش بین‌المللی ابن عربی فایل / پیوست
  88 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ویژه‌نامۀ دورۀ معرفت‌افزایی هنر و فلسفۀ اسلامی برای دانش‌پژوهان روسی فایل / پیوست
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید