معرفی

نخستین نشریۀ علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1347 به نام مجلۀ دانشگاه ملی ایران در دانشکدۀ حقوق منتشر شد که از سال 1367 با نام دوفصلنامۀ تحقیقات حقوقی به فعالیت خود ادامه داد. پس از آن در سال 1354 دومین نشریۀ علمی با نام مجلۀ دانشگاه ملی ایران در دانشکدۀ معماری و شهرسازی منتشر شد و در سال 1369 با دوفصلنامۀ صفه تغییر نام یافت و ادامۀ کار داد.
نشریۀ علوم زمین در سال 1357 ، پژوهشنامۀ علوم انسانی در سال  1364 و سپس فصلنامۀ رهیافت های سیاسی و بین‌المللی، کمال مدیریت و پیام مدیریت در سال 1380، همچنین فصلنامه‌های دانشنامه، توسعه و آموزش و پرورش در سال 1381 و فصلنامه‌های علوم محیطی و آینۀ معرفت در سال 1382 به مجموعۀ نشریات علمی دانشگاه اضافه شد.
اکنون در زمستان سال 1401 شمار مجلات علمی دانشگاه شهید بهشتی به 42 عنوان رسیده كه 14 عنوان آن به زبان انگليسی است.
Responsive Image

اهداف

 • ارتقای رتبۀ علمی و جایگاه جهانی دانشگاه؛
 • افزایش ارجاع‌دهی به مقالات نشریات علمی دانشگاه؛
 • افزایش ضریب تأثیر مقالات نشریات علمی دانشگاه.

مأموریت‌ها

 • نظارت کیفی بر نشریات علمی دانشگاه با توجه به شاخص‌های بین‌المللی؛
 • ارائه راهکارهای لازم برای حضور موثر نشریات علمی دانشگاه در عرصۀ بین‌المللی؛
 • تدوین اهداف دانشگاه از تأسیس و پشتیبانی انتشار نشریات علمی.

راهبرد‌ها

 • نتدوین «سیاست‌های نشر مجلات علمی» و «آیین‌نامۀ نشریات علمی» دانشگاه شهید بهشتی؛
 • تأسیس شورای سردبیران و مدیرمسئولان نشریات علمی دانشگاه، برای هماهنگی‌های راهبردی؛
 • تعریف و اتخاذ شیوه‌های صحیح انتخاب مدیر مسئول، اعضای هیئت تحریریه، سردبیر و در صورت نیاز تغییر آنها (با اولویت جذب افراد با وابستگی سازمانی بین‌المللی)؛
 • برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای آموزش مسئولان و دست‌اندرکاران نشریات علمی دانشگاه؛
 • پیگیری امور مربوط به نشریات علمی دانشگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
 • پیگیری امور مربوط به نشریات علمی دانشگاه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 • پیگیری و نظارت بر نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های ملی و بین‌المللی؛
 • پراهنمایی نشریات علمی دانشگاه برای جذب حامیان مالی؛
 • دریافت شناسۀ الکترونیک (DOI) برای نشریات و مقالات علمی دانشگاه؛
 • پزمینه‌سازی برای معرفی و توزیع بین‌المللی نشریات انگلیسی دانشگاه.