مدیران پیشین

مدیران مرکز نشر آثار علمی پس از انقلاب اسلامی تاكنون

دكتر رضا شعبانی
(1359 تا 1360)
دكتر محمدصادق مهدوی
دكتر محمدنقی غفوری
دكتر محمدعلی اردبیلی
(1367 تا 1369)
دكتر محمدصادق مهدوی
(مجددا از 1369 تا 1374)
حسنعلی كمالی
(1374 تا بهمن 1374)
محمدعلی سیفی
(1375 تا 1376)
دكتر عطاالله حسنی
(1377 تا 1380)
دكتر كورش فتحی واجارگاه
(مجددا از 1369 تا 1374)
دكتر احمدرضا ذوالفقاری
(1384 تا 1385)
دكتر محمدرضا نبید
(1385 تا مهر 1392)
دکتر رائد فریدزاده
(از مهر 1392 تا تیر 1396)
دكتر محمدرضا نبید
(مجددا از تیرماه 1396 تا کنون)