اعلام ترجمه

دانشگاه شهیدبهشتی
روند اعلام‌ ترجمه کتاب در دانشگاه شهیدبهشتی
نمونه نامه اعلام‌ ترجمه کتاب به واحد
سایر دانشگاه‌ها
به‌منظور پرهیز از دوباره‌کاری در ترجمۀ کتاب‌، فهرستی از کتاب‌هایی که توسط سایر دانشگاه‌ها ترجمه یا در دست ترجمه می‌باشد و به این مرکز اعلام شده است، به شرح زیر ارائه می‌شود:
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1403)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1402)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1401)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1400)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1399)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1398)
فهرست کتاب‌های ترجمه‌شده در سایر دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1397)
پیوندها:
فرآیند پذیرش و چاپ اثر در انتشارات دانشگاه
 سامانۀ ثبت و داوری کتاب
آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
سایت کتابخانۀ ملی