ارتباط با مرکز

تلفن ریاست مرکز: 29902072
تلفن ادارۀ نشر کتب: 29902070 
تلفن ادارۀ مجلات علمی: 29902069  
تلفن بخش فروش و انبار:  29902084 
تلفن بخش فروش و انبار: 29902068 
کدپستی:1983969411
دورنگار: 29902069
رایانشانی:unipress@mail.sbu.ac.ir
اینستاگرام: sbu_press
نشانی: تهران، اوین، ابتدای بلوار دانشجو، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکز زبان‌های خارجی، طبقۀ همکف